Το δικηγορικό γραφείο A.P.PAVLOU LLC  με έδρα τη Λευκωσία, επιθυμεί να προχωρήσει σε πρόσληψη έμπειρου δικηγόρου τουλάχιστον πενταετής εμπειρία για τις ανάγκες του δικαστηριακού τμήματος.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pavloulaw.com.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ