Αγαπητές / Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την παρούσα Ανακοίνωση, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας θα ήθελε να ενημερώσει τα Μέλη του για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που άπτεται της τήρησης της Αρχής της Νομιμότητας και της Αρχής της Επικουρικότητας σε επίπεδο Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και διασφάλισης της Κυπριακής Οικονομίας. Συγκεκριμένα:

  1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 13 Οκτωβρίου 2022 – 26 Ιανουαρίου 2023 (βλ. σχετικά https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13463-%CE%9F%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B7-%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-BEFIT-_el), τη Νομοθετική Πρωτοβουλία με τον τίτλο “Οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος” γνωστή και με το αγγλικό ακρωνύμιο “BEFIT”.

 

  1. Σύμφωνα με την σχετική δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, “η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη θέσπιση ενός κοινού συνόλου κανόνων για τον υπολογισμό της φορολογητέας βάσης των εταιρειών της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα αποτελεσματικότερη κατανομή των κερδών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, βάσει ενός μαθηματικού τύπου. Θα έχει επίσης ως στόχο τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης και τη δημιουργία συνεκτικής προσέγγισης όσον αφορά τη φορολόγηση των εταιρειών στην ΕΕ.”.

 

  1. Η σχετική Πρόσκληση Υποβολής Στοιχείων για Εκτίμηση Επιπτώσεων είχε δημοσιευθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

  1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει στην ως άνω ιστοσελίδα ότι η υιοθέτηση Νομοθετήματος BEFIT σκοπείται για το τελευταίο τρίμηνο του παρόντος έτους 2023.

 

  1. Για το πιο πάνω θέμα, έχουν υποβάλει σχετικές Παρατηρήσεις και Τοποθετήσεις ένας μεγάλος αριθμός Οργανισμών. Οι σχετικές Παρατηρήσεις και Τοποθετήσεις είναι δημοσίως προσβάσιμες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13463-%CE%9F%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B7-%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-BEFIT-/feedback_el?p_id=31544996.

 

  1. Από πλευράς Κυπριακών Οργανισμών, έχουν υποβάλει Παρατηρήσεις, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνών Δραστηριοτήτων (Cyprus International Businesses’ Association – CIBA), κατόπιν λήψεως νομικής συμβουλής από τα Δικηγορικά Γραφεία Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ και One Tax Chambers, οι οποίες είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα με ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13463-Business-in-Europe-Framework-for-Income-Taxation-BEFIT-/F3377069_en, καθώς και ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) οι οποίες είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα με ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13463-Business-in-Europe-Framework-for-Income-Taxation-BEFIT-/F3377158_en

 

  1. Κοινό σημείο που εξάγεται από τις Παρατηρήσεις τόσον του CIBA όσον και του ΣΕΛΚ είναι το ζήτημα παράβασης της Αρχής της Επικουρικότητας και της Αρχής της Αναλογικότητας, με ουσιαστικά, την εισαγωγή ακόμη μία φορά της εισήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών, κάτι που άπτεται της Κρατικής Κυριαρχίας, και συγκεκριμένα του Δικαιώματος Επιβολής Εταιρικής Φορολογίας κάθε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

  1. Επί τούτου, γίνεται αναφορά και στη γνωστή Αρνητική Αιτιολογημένη Γνώμη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατά τον Μάρτιο 2017 όσον αφορά την τις Προτάσεις για Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για (α) κοινή βάση φορολογίας εταιρειών [έγγραφο COM(2016)685 της ΕΕ] και (β) κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών [έγγραφο COM(2016)683 της ΕΕ «ΚΕΒΦΕ»], κατόπιν υποβολής σχετικών θέσεων του ΣΕΛΚ ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αντίγραφο της εν λόγω Αρνητικής Αιτιολογημένης Γνώμης που είχε αποσταλεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια Μηχανισμού Ελέγχου Επικουρικότητας και Αναλογικότητας είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/cyprus/2016/com20160683_685/com20160683_685_representatives_opinion_el.pdf

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας θα συνεχίσει την ενημέρωση των Μελών του για εξέχοντα ζητήματα Ευρωπαϊκού Δικαίου που επηρεάζουν τα Μέλη του και την Κυπριακή Οικονομία.

 

Εκ της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ