Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον Τομέα της Φορολογίας και η υποχρεωτική καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λευκωσίας σε συνεργασία με την EY CYPRUS  παρουσίασαν το Διαδικτυακό Σεμινάριο:

«Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον Τομέα της Φορολογίας και η υποχρεωτική καταχώριση των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών».

Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΖΟΟΜ την Πέμπτη 27/05/2021 και ώρα 17:00 – 19:00 και αναγνωρίζεται ως πιστοποιημένο πρόγραμμα για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π 386/2017.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των δικηγόρων και/ή των παροχέων διοικητικών υπηρεσιών σχετικά με τις πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 (DAC6) και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ενσωμάτωση και εφαρμογής της στην Κυπριακή έννομη τάξη με τον περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμο του 2021 (Ν. 41(I)/2021). Περαιτέρω, αναλύθηκαν και επεξηγήθηκαν οι υποχρεώσεις των Εταιρειών ως προς την καταχώριση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών όλων των απαιτούμενων στοιχείων των πραγματικών τους δικαιούχων. Σχετική η ΚΔΠ 112/2021, ήτοι η Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων) του 2021.

Το Σεμινάριο παρουσιάσαν οι κ.κ

  • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΟΓΚΟΥΡΟΣ – EY CYPRUSDirector International Tax and Transaction Services 
  • ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΥΠΠΑΣ – Prountzos & Prountzos LLC – Δικηγόρος – Head of corporate department.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ