ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: C. HADJIVANGELI & PARTNERS LLC

Η δικηγορική εταιρεία C. Hadjivangeli & Partners LLC στη Λευκωσία, δέχεται αιτήσεις για τη θέση δικηγόρου στο Δικαστηριακό Τμήμα.

Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει τα πιο κάτω απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο (από το Νομικό Συμβούλιο) στα Νομικά.
  • Εγγεγραμμένος Δικηγόρος στο Μητρώο Δικηγόρων και κάτοχος ετήσιας άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Δικηγόρου.
  • Εμπειρία στο χειρισμό Ποινικών και Αστικών υποθέσεων ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων, σύνταξη δικογράφων, συμβάσεων και άλλων εγγράφων, χειρισμός υποθέσεων στο Δικαστήριο και διεκπεραίωση ακροάσεων επί θεμάτων του εργατικού δικαίου, του οικογενειακού δικαίου, του δικαίου περί την εκτέλεση δημοσίων έργων, προμηθειών και συμβάσεων, του δικαίου των μεταφορών, συγκοινωνιών κλπ., καθώς και επί θεμάτων Ποινικού, Διοικητικού και Κοινοτικού δικαίου, Τμήμα Μετανάστευσης.
  • Ικανότητα έρευνας και μελέτης επί νομοθεσίας και νομολογίας.
  • Άριστη Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
  • Καλή Γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Zygos, Microsoft Word, Excel, PowerPoint).
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και επαγγελματισμός.

Μισθός αναλόγως προσόντων

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι τις 10/08/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση banking@hadjivangeli.com με τον τίτλο «ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ».

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ