ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAMPOURI, GIALELI & CO

Η δικηγορική εταιρεία Kampouri, Gialeli & Co δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη ασκούμενου/ης δικηγόρου για τα γραφεία της στην επαρχία Λευκωσίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Νομικής από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
  • Ομαδικό πνεύμα

Θα δοθεί προτεραιότητα σε αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο «Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or TrainingNEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί Δικηγόρων Νόμο (Κεφ. 2), ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, άσκησης. » (δείτε σχετικά: https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/for-trainees/subsidy-project-for-trainee-advocates-2017-2021 ).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kglawyers.com.cy, με θέμα «Θέση Ασκούμενου Δικηγόρου».

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στο +357 22667800.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

0

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ